Reglament

– ORGANITZA
AMPA LA SALLE MANRESA, amb la col·laboració de l’escola La Salle Manresa.

– DADES GENERALS
Prova: II CENTRAIL SOLIDàRIA
Lloc: Manresa (Barcelona)
Distàncies: 0,6, 4,8 i 10,8 Km
Data: Diumenge 22 de març 2020
Sortida: Escola La Salle
Arribada: Escola La Salle.
Límit de participants: 300 inscrits

– PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat nascuda majors de 18 anys.  Els menors de 18 anys deuran aportar l’autorització paterna o del seu tutor per escrit en el moment de retirar el dorsal. Cap corredor menor d’edat podrà realitzar la Centrail Solidaria sense aquesta autorització signada i entregada a l’organització.

Tots els participants declaren estar en condicions físiques i psíquiques necessàries per realitzar la prova, accepten participar sota la seva responsabilitat. L’organització recomana als participants no inscriure’s si no es veuen amb capacitat suficient per completar la Cursa.

– INSCRIPCIÓ 
El període d’inscripció és del 14 de febrer del 2020 i finalitzarà el 19 de març de 2020 a les 24:00h via pàgina web i fins en 22 de març a les 8:00 inscripcions presencials (sempre i quan no s’hagi arribat al límit màxim establert per la organització, 300 participants).
Els corredors que desitgin participar de la Cursa hauran d’omplir  la informació sol·licitada en el formulari d’inscripció i acceptar el reglament de la Cursa:
La inscripció es realitzarà a través de la plana web de La Central Solidaria (centrailsolidaria.cat) omplint el formulari de registre, a partir del dia 14 de febrer i  mitjançant la passarel·la de pagament, amb targeta de crèdit.
La inscripció quedarà formalitzada una vegada fet el pagament del dret d’inscripció:

·         Del 15/02 al 27/03   15€
·         Dia 31/03  20€

L’organització posarà a disposició de grups familiars de 1er grau i famílies nombroses i equips, descomptes – consultables enviant un e-mail a ampa@manresa.lasalle.cat

En cap cas, l’organització retornarà l’import de la inscripció, incloent que per mal temps o causes alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar o modificar la cursa.

La inscripció a la CENTRAIL Solidària  és personal i intransferible. En cap cas, un cop formalitzada la inscripció es podrà transferir els drets de participació a una altra persona. La formalització de la inscripció suposa  l’acceptació d’aquest reglament i normes de seguretat de la prova.

– CATEGORIES
Els tres primers de la classificació de la general, masculí i femení (4,8 km i 10,8 km).
Primer lasel·lià o lasel·liana (4,8 km i 10,8 km).

–  AVITUALLAMENT
L’organització facilitarà l’avituallament als participants de la Centrail de 4,8 Km. al Km. 2,4 i al finalitzar aquesta i als de 10,8 Km. als Kms 3,3 i 7,5 avituallament líquid i al Km. 10,8 sòlid i líquid. Els avituallaments estaran degudament senyalitzats per a que els corredors els identifiquin amb facilitat.

– ARRIBADA
L’organització facilitarà un dorsal com a identificador de seguretat.
L’organització no es fa responsable de la classificació dels corredors que arribin sense identificació.
Els corredors que es retirin ho hauran de notificar, el més aviat possible a l’Organització, i caldrà que lliurin l’identificador facilitat per l’organització.

– DADES PERSONALS
En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, L’AMPA La Salle Manresa (en endavant L’AMPA) amb NIF G59685404, informa, i vostè accepta que:

Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina https://centrailsolidaria.cat són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que es responsable L’AMPA.
L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial, és:

Administrar la seva participació a la La Centrail Solidària.

Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos.

Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retro alimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar la cursa.

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de L’AMPA.
En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho a L’AMPA, mitjançant un correu electrònic a ampa@manresa.lasalle.cat

– AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA La Salle Manresa demana consentiment als esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat acceptem amb la formalització de la inscripció a la Centrail Solidària que la imatge seva o del seu fill/a pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per l’AMPA LA SALLE MANRESA en:

·         Pàgines web
·         Filmacions destinades a difusió pública
·         Fotografies per a revistes o publicacions
·         Presentacions digitals